Ku-ring-gai High School logo

Ku-ring-gai High School

Ku-ring-gai High School

Harmony in Diversity

Telephone02 9144 3477

Emailkuringgai-h.school@det.nsw.edu.au

Anzac day commemoration

The Anzac day cemmemoration was held at Ku-ring-gai high school.